ข้อคิดจากการแปลวรรณกรรมเรื่องคัสซันดรา ของคริสตา โวล์ฟ
Thoughts on Literary Translation of Kassandra by Christa Wolf

มธุรส ศรีนวรัตน์

Abstract


ข้าพเจ้าไม่ใช่นักแปลอาชีพ หากจะเจียดเวลาและบากบั่นแปลวรรณกรรม กับเขาบ้าง ก็ต่อเมื่องานชิ้นนั้นมีเสน่ห์เย้ายวนจนอดใจไม่ได้ บทประพันธ์เรื่อง คัสซันดราของคริสตา โวล์ฟมีเสน่ห์ที่ว่านี้ เป็นเสน่ห์ที่ผูกใจข้าพเจ้ามาตั้งแต่ได้อ่าน ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2526 ตลอดช่วงเวลายี่สิบแปดปีได้อ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่าด้วยความติด ใจ อ่านครั้งใดก็จะได้ข้อคิดใหม่ๆหรือไม่ก็เกิดความเข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าจะในแง่ดื่ม ด่ าในส านวนหรือในแง่เข้าใจตัวละคร แม้กระนั้นก็ยังลังเลไม่กล้าลงมือแปลเพราะ ตระหนักดีว่า ตนเองยังขาดแคลนค าในภาษาไทย ต่อมาเมื่อเกิดน้ าท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้าต้องประสบปัญหาหลายด้าน ได้ซาบซึ้งความหมายของค าศัพท์ เกี่ยวกับความวิตกทุกข์ร้อนทั้งหลาย จึงตัดสินใจลงมือแปล คัสซันดรา ระหว่างหก สัปดาห์นั้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.