สารแสดงความยินดี

ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

Abstract


ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ เป็นต้นรากของการเกิดและสืบเนื่อง ของวัฒนธรรมและอารยธรรม ภาษาของมนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน เพราะภาษาเป็นข้อตกลงกันในระหว่างมนุษย์ในกลุ่มนั้นๆ เมื่อเกิดการสังสรรค์กัน ในระหว่างกลุ่มที่ใช้ภาษาต่างกันจึงได้ต้องเรียนรู้ภาษาของกันและกัน ข้อนี้เป็นเรื่อง จำเป็นเพราะหากสังคมใดสังคมหนึ่งไม่เคยได้สัมพันธ์กับสังคมอื่นเลยก็จะไม่ เจริญก้าวหน้าได้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.