การแปลของไทยในศตวรรษที่ 21
Translation of Thailand in the 21st Century

ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา

Abstract


บทคัดย่อ

การแปลในปัจจุบันเป็นการให้บริการบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชื่อมโยง ระหว่างกันในอาเซียนท าให้การแปลเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นโยบายภาษา ส าหรับการแปลจึงมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยต้องให้เข้มข้น ขึ้น ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งวิชาการแปล ที่ถ่ายทอดภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาไทย รัฐควรส่งเสริมการอ่านภาคภาษาไทยให้ มากยิ่งขึ้น และพัฒนาการอ่านนั้นไปสู่การแปล สนับสนุนการแปลองค์ความรู้ของ ไทยไปสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะงานแปลในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และให้มีการ น าความคิดสร้างสรรค์มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม สื่อมวลชนของรัฐและเอกชนควร จัดรายการแนะน าหนังสือแปลที่พิมพ์ออกใหม่ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นความสนใจของ สาธารณชนในการอ่าน

Abstract

The modern translation provides knowledge-based services related to the studies, creativity and intellectual property. The rapid development of translation is created by the ASEAN connectivity. The language policy on translation aims to promote education management through training, professional development and full support for the universal standards of quality. Meanwhile, development of effective learning and teaching of Thai language will be made more intensive, together with those of foreign languages and the translation for conveying those languages to Thai. Instruction and reading of the Thai language should be increasingly promoted by authorities for improvement of reading and translation skills. The body of knowledge in Thai society should be translated to achieve the global market access; translation work related to creative economy should be promoted. The correlation between creativity and culture must also be made. Therefore, public and private media play more important roles in arranging the programs on new release of translated books, to stimulate public interest in books and reading.


Keywords


การพัฒนาอาชีพ; นโยบายภาษาสำหรับการแปล; ความเชื่อมโยง ระหว่างกันในอาเซียน; หนังสือแปล; professional development; language policy for translation; translation work related to creative economy; translated books

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.