ปัญหาการแปลที่เกิดจากหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย
Problems in Translating Thai Serial Verb Constructions

ปรีมา มัลลิกะมาส

Abstract


บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงปัญหาหลักข้อหนึ่งในการแปลจากภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษที่เกิดจากหน่วยสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีหน่วย สร้างแบบนี้ในภาษาอังกฤษ แม้หน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยจะแสดงลักษณะ ของเหตุการณ์ได้หลากหลาย หน่วยสร้างกริยาเรียงที่แสดงเหตุการณ์บางลักษณะ เท่านั้นที่ดูจะเป็นปัญหาในการแปลสำหรับผู้เรียน คือหน่วยสร้างกริยาเรียงแสดง เหตุการณ์ต่อเนื่องกันโดยไม่มีช่วงห่างที่สังเกตได้และหน่วยสร้างกริยาเรียงแสดง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน การสื่อความหมายของหน่วยสร้างกริยาเรียงได้อย่าง เหมาะสมในภาษาอังกฤษทำได้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการแปลแบบตีความ (Interpretive Theory) และใช้หลักการของแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเพื่อที่จะพูด (Thinking for Speaking)

Abstract

This article discusses one major problem in Thai to English translation. The problem is caused by serial verb constructions which do not exist in the English language. Although serial verb constructions in Thai are used to express various kinds of actions, only some are relatively difficult for Thai students to translate. They are serializations that show sequential actions and simultaneous actions. To convey the meanings of Thai serial verb constructions appropriately in English, students should apply the Interpretive Theory and the principles of Thinking for Speaking.


Keywords


ปัญหาการแปล; การแปลไทย-อังกฤษ; หน่วยสร้างกริยาเรียง; การแปลแบบตีความ; แนวคิดเกี่ยวกับการคิด; problems in translation; thai-English translation; serial verb constructions; interpretive Theory; thinking for Speaking

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.