ความสำคัญของการล่ามทางทหารและบทบาทของนายทหารล่ามที่มีต่อ ภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย
The Importance of Military Interpretation and Roles of Military Interpreters to the Missions of the Royal Thai Armed Forces Headquarters

พ.อ.ญ. สาลินี มณีรัตน์

Abstract


บทคัดย่อ

บทความที่นำเสนอนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติการล่ามในประเทศไทย โดยสังเขปที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการล่ามทางทหารในปัจจุบัน บทบาทของล่ามใน สังคมที่ใช้ภาษาในลักษณะต่างๆ บทบาทในมุมมองต่างๆ และมุมมองในบริบททาง ทหาร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันภารกิจด้านการล่ามทางทหารสนับสนุนงานของ กองทัพไทยและงานในขอบเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้ยังครอบคลุมบทบาท ความส าคัญและหน้าที่ของนายทหารล่าม ความ จ าเป็นของนายทหารล่ามที่มีต่อความสำเร็จของภารกิจทางทหาร และการสนับสนุน ภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในภาพรวม แนวทางพัฒนาและรักษาสถานภาพของนายทหารล่าม ความเป็นไปได้ในการสร้างนายทหารล่ามรุ่นใหม่ที่มี ประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารล่ามทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับนายทหารล่ามหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ล่ามทางทหาร คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนายทหารล่ามรวมถึงกิจกรรมการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังพลด้านการล่ามของกองบัญชาการกองทัพไทย

Abstract

This article describes a brief history of interpretation in Thailand as related to the current military interpretation. It explores the roles of interpreters in different kinds of societies that use language(s), various perspectives on their roles and their roles in the military context. In particular, it emphasizes the mission of military interpretation that supports the operations of the Royal Thai Armed Forces and those of the Royal Thai Armed Forces Headquarters. In addition, it includes the roles, importance and duties of military interpreters, the needs for them to achieve their mission in order to support the missions of the Royal Thai Armed Forces as a whole. The article offers guidelines on how to develop and maintain military interpreters’ status, how to produce a new breed of efficient military interpreter to solve the problem of the shortage of military interpreters both at present and in the future, and how to produce work motivation for them or those who perform military interpretation, desirable characteristics of military interpreters as well as other relevant activities on military interpretation training of the Royal Thai Armed Forces Headquarters.


Keywords


การล่ามทางทหาร; นายทหารล่าม; บทบาท; กองทัพไทย; กองบัญชาการกองทัพไทย; military interpretation; military interpreters; roles; Royal Thai Armed Forces; Royal Thai Armed Forces Headquarters

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.