การแปลวรรณกรรมไทยประเภทร้อยกรองเป็นภาษาอังกฤษ

สุดจิต ภิญโญยิ่ง

Abstract


ผู้เขียนสอนแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น ภาษ าอังกฤษมาหลายสิบปี ก่อนหน้านั้น ท างานที่ต่างประเทศในองค์กร สื่อสารมวลชน (B.B.C, London, UK.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บางช่วงของชีวิตยามกลับมาอยู่เมืองไทย ได้ท างานเป็นผู้สื่อข่าวและ ผู้เขียนสารคดีและคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารนิเทศ (Information Specialist) ประจ าส านักข่าวสารอเมริกัน (USIS) สถานเอกอัครราชทูตอเมริกาในประเทศไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.