Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กิตติวรเชฏฐ์, สิรารุจ, อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมเจริญกิจ, ก่อศักดิ์,

ภิญโญยิ่ง, สุดจิต, นักแปลอาชีพ และได้รับรางวัล “สุรินทราชา” ปี 2551

มณีรัตน์, พ.อ.ญ. สาลินี,
มัลลิกะมาส, ปรีมา, รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีนวรัตน์, มธุรส, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อดุลยฤทธิกุล, ดร.ดำรงค์, คณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรรถยุกติ, อาจารย์จงจิต
อัศววิรุฬหการ, ดร.ประพจน์, คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษมผลกูล, ดร.อภิลักษณ์, คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร, จิรสิริ
เคียงศิริ, เพ็ญศรี, นักเขียนและนักแปล นามปากกา “นราวดี” อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เจริญเสนีย์, อภิรดี, อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพ็ชรวัฒนา, ชณัณกร, นักแปล – นักเขียนอิสระ อดีตอุปนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยและนักแปล

1 - 14 of 14 Items